תואר מוסמך

מטרת הלימודים העמקת הידיעות הלשוניות והאינטלקטואליות שנרכשו בשלבים קודמים והכשרה למחקר בשלושה תחומים.

  1. תולדות הספרות הגרמנית המודרנית, בהקשריה האירופיים והגלובליים ובמיוחד הספרות הגרמנית-יהודית.
  2. תולדות הספרות הגרמנית כחלק אינטגרלי של מדעי התרבות.
  3. חקר הספרות, ההגות והתרבות הגרמנית-יהודית, תכנית בין-תחומית שתתמקד בסופרים יהודים כותבי גרמנית, ותתמקד בשאלת היחסים הבין תרבותיים בתוך ההקשר ההיסטורי והפוליטי.